New Manga From Yen Press!

Hey folks, just got a bunch of new Yen Manga in after a bit of a dry spell:

1001 Nights v11
Black God v10
Gossip Girl v1
Goong v9
Higarashi When They Cry v8: Killing Time Arc v2
Maximum Ride v3
Moon Boy v8
Sarasah v5
Sumomomo Momomo v5
Sundome v7
– Chris @ The Beguiling